Skip to content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking

tot Fitness.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de

Consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeen- komst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik
maakt van de fitnessfaciliteiten.

Het aanbod omvat tenminste:
– De bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

– De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruikt wordt gemaakt

– De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; – De kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; – Op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen; – De wijze van betaling en de betalingstermijn;

– De periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

– Het (huishoudelijk) reglement.

Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de
Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument

heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te

herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenk- tijd gebruik

maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van

zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de

periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de dien- sten van de Ondernemer.

Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.
ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

ARTIKEL 5 – BEDENKTIJD

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeen- komst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik
maakt van de fitnessfaciliteiten.

Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de
Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument

heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te

herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenk- tijd gebruik

maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van

zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de

periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de dien- sten van de Ondernemer.

ARTIKEL 6 – DUUR EN BEEINDIGING

Sportief Met Nick biedt de Consument ten minste de keuze uit:
– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;

– een Overeenkomst van langere duur.

Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet

hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en

ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt

de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door.

De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander

conform lid 4 van dit artikel.

Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met
inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van

dit artikel.

De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
– de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres

krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet

meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een

andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening

en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is

gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

– het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging,

aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest

van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De

opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van

1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit

artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure

en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder

gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende

specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of

ziekte niet in staat is te sporten.

De Consument moet de Overeenkomst schriftelijk opzeggen.
Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de
daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan
één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een

aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd

met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in

rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor

redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument. Dit draagt de Consument zelf aan. 7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang

opzeggen indien:

– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het

toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een

tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of

jegens een contractant (andere consument en/of leverancier) van de Ondernemer. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de

eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem

verwijtbare schade.

Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1
maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval

terug.

5

ARTIKEL 7 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst
overeengekomen.

De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand
genoegzaam bekend.

In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst
binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer

te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode

na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument

verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke

abonnementsperiode.

De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een BTW verhoging, tenzij een
dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3

maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument

tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het

vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt

dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTING VAN DE ONDERNEMER

De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of
begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te
weten: “NL Actief certificering” waaronder ook het dopingconvenant.

De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of
vermissing van eigendommen van Consumenten.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het
(huishoudelijk) reglement.

De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de
Ondernemer.

De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem
aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan

gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend

Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of
faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de

Ondernemer uitleg kan geven.

Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en
faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping

aangeduide middelen.

Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer
beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer
mede te delen.

ARTIKEL 10 – TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.
ARTIKEL 11 – BEWIJS VAN DEELNAME

Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie,
ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt

desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een
nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor

redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 – BETALING

De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als ge- volg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Onder- nemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.
De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.
ARTIKEL 14 – KLACHTEN

De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
ARTIKEL 15 – GESCHILLENCOMMISSIE

Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op: – de totstandkoming van de Overeenkomst of,
– de uitvoering van de Overeenkomst,

kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen. 4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend
plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8

ARTIKEL 16 – ONTBINDING VAN DE HUUR

NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Actief.
NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
– aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;

– de Ondernemer is failliet verklaard;

– de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aannemelijk

kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 17 – WIJZIGINGSBEDING

NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op

voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.